Hydrogen as primary energy carrier

Studies

HYGRO is bij diverse studies en publicaties als co-auteur betrokken. Hieronder treft u een selectie aan.

Studie W2H2 Onderzoek offshore wind -waterstof

In 2016-2017 heeft HYGRO tezamen met ECN part of TNO, Energy Valley, Energy Expo en Composite Agency onderzoek gedaan naar de toekomst van groene waterstof door eigenlijk twee vragen te stellen:

  1. Indien er in een offshore windturbine de windenergie omgezet wordt naar waterstof en vervolgens met pijpleidingen naar land wordt gebracht, hoe verhoudt zich dat in kostprijs en energieopbrengst met offshore elektriciteit?
  2. Indien er grote hoeveelheden waterstof aan land worden gebracht, waar heeft waterstof dan de hoogste waarde en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de kostprijs?

Aanleiding

Hoe verder op zee, hoe hoger de netaansluitingskosten van windparken. Het aansluitvermogen wordt gemiddeld voor 50% benut. Bij volledige benutting (harde wind) is de elektriciteitsprijs door overaanbod laag. Het lijkt aannemelijk dat de kosten van elektrolyse en waterstoftransport lager zijn dan een elektrische netaansluiting. Extra voordeel is de mogelijkheid tot buffering en de hogere waarde per MWh indien het waterstofgas toegepast wordt in de mobiliteitssector.

Studie HPS

Deze studie is onder leiding van HYGRO uitgevoerd door de volgende partijen: NEN, GP GROOT, Toyota Material Handling, SchipCo, E-trucks Europe en Composite agency.

Doel van de systeemintegratiestudie "HPS"

Doel van de studie is het zoeken en optimaliseren van een geïntegreerde en gestandaardiseerde oplossing voor transport en distributie om de kostprijs per kilo waterstof van windturbine naar verschillende eindgebruikers zo laag mogelijk te maken. Omdat waterstof uiteindelijk aan verschillende type gebruikers kan worden geleverd en kernvraag is aan welke wet -en regelgeving er moet worden voldaan. Hoe lager de kostprijs van de transport en distributie van waterstof van wind naar de eindgebruiker, hoe sneller de waterstofmarkt opgang komt.

Geïntegreerde en gestandaardiseerde oplossing tussen wind & wiel

Een groot deel van de kostprijs van waterstof voor de eindgebruiker zit in de transport en distributie, “van productie naar tank”. Type tank, prestatie gewicht waterstof /gewicht tank, druk, temperatuur en regelgeving voor waterstof spelen een belangrijke rol in die kostprijs. In de huidige opzet van de keten wisselt waterstof enkele keren van tank, druk en temperatuur. Door de verschillende stukken van deze keten te integreren en standaardiseren zou de kostprijs van dit deel van de keten omlaag moeten kunnen.

Paper: Techno-economische analyse van offshore wind PEM waterelektrolyse voor H2 productie

Onze CEO Hugo Groenemans, is een van de co-auteurs van de recente publicatie: Techno-economische analyse van offshore wind PEM waterelektrolyse voor H2 productie. Daarbij werd een model voor de productie van waterstof met offshore wind ontwikkeld en twee scenario's geëvalueerd: Gecentraliseerde waterstofproductie onshore en geïntegreerde waterstofproductie in een offshore windturbine. Dit model berekende de kosten van de waterstofproductie met offshore wind en toonde aan dat de levelized costs voor waterstofproductie en transport naar de wal lager kunnen zijn dan voor elektriciteitstransport van offshore windparken, gebruik makend van echte windgegevens van een specifieke locatie. De studie concludeerde: "daarom is een directe koppeling van het elektrolysesysteem met een offshore windturbine voordeliger dan het aan wal brengen van de elektriciteit en dan waterstof produceren via traditionele elektrolyse; de kosten van waterstof uit offshore windelektrolyse worden geschat op $2,09/kg versus $3,86/kg van traditionele elektrolyse met gebruik van windenergie."

Dit is een belangrijke conclusie die wederom onze modellen en berekeningen bevestigt over de voordelen van de integratie van een elektrolyse-systeem met offshore windturbines.

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Aanverwante expertises

Aanverwante pagina's

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail